Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie majątku Spółki

wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Lp. Aktywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Aktywa trwałe 38.212
1. Wartości niematerialne i prawne 64
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 36.085
  a) środki trwałe 28.671
  b) środki trwałe w budowie 7.414
3. Inwestycje długoterminowe 539
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.524
  w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.348
II Aktywa obrotowe 11.228
1. Zapasy 3.656
2. Należności krótkoterminowe 7.233
3. Inwestycje krótkoterminowe 241
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98
Ogółem aktywa 49.440
 
 
Lp. Pasywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Kapitał (fundusz) własny 23.322
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26.118
1. Rezerwy na zobowiązania 7.057
2. Zobowiązania długoterminowe 472
3. Zobowiązania krótkoterminowe 17.544
4. Rozliczenia międzyokresowe 1.045
Ogółem pasywa 49.440