Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy - ul. Tatarska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

5/ZP/2021

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - roboty budowlane

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniższej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Etap I – Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych do budynków nr BI i BP1 wraz z kablem sygnalizacyjnym do pkt. C3.2 (miejsce tymczasowej studzienki ciepłowniczej) na działkach nr ew. 1340, 1347, 1349 obr. 207 przy ul. Tatarskiej w Przemyślu.

 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 18.03.2021r. do godz. 11.00

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

Etap I – Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych do budynków nr BI i BP1 wraz z kablem sygnalizacyjnym do pkt. C3.2 (miejsce tymczasowej studzienki ciepłowniczej) na działkach nr ew. 1340, 1347, 1349 obr. 207 przy ul. Tatarskiej w Przemyślu. 

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia ( wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę – do dnia 7 kwietnia 2021 r.;

 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówieniado dnia 28 maja 2021 r.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w okresie ostatnich 3 lat, o średnicy co najmniej DN 80 i długości min. 200 mb., z podaniem rodzaju, daty i miejsca jej wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i prawidłowo ukończone (referencje) (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 5/ZP/2021 nie otwierać przed godz. 12:30, 23 marca 2021” w jeden z wybranych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 23 marca 2021r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2021r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 90%
 2. Warunki gwarancji – 10%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od daty otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
 3. Dokumentacja projektowa;
 4. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania zadania;
 5. Formularz ofertowy;
 6. Regulamin zamówień sektorowych.

Dokumenty wymienione w pkt. 3 zabezpieczone są hasłem dostępu. W celu uzyskania hasła dostępowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą prowadzącą postępowanie. Dane kontaktowe – pkt. 16.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji, gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Wiktor Kurosz - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 502 083 215
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 09.03.2021r. 


Dokumenty dotyczące przetargu

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa sieci (1,15MB)

ZIPDokumentacja projektowa (zip zabezpieczony hasłem) (46,82MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (649,27KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (502,70KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (211,92KB)

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (43,41KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (176,82KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (wersja edytowalna) (38,21KB)

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (143,50KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wersja edytowalna) (37,91KB)

PDFzałącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (280,56KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (704,25KB)

 

Wyjaśnienia - korespondencja z oferentami

PDFWyjaśnienia - odpowiedź MPEC z dnia 15.03.2021r. na pytania oferentów (780,14KB)

PDFWyjaśnienia - odpowiedź MPEC z dnia 19.03.2021r. na pytania oferentów - 1 (643,56KB)

PDFWyjaśnienia - odpowiedź MPEC z dnia 19.03.2021r. na pytania oferentów - 2 (676,64KB)

 

Otwarcie ofert

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 03.09.2021r. (256,77KB)

PDFInformacja o oferentach biorących udział w postępowaniu przetargowym (310,07KB)

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert z dnia 23.03.2021 (556,18KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 26.03.2021 (1,13MB)