Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cennik usług dodatkowych 2021

Cennik za usługi i czynności dodatkowe
realizowane przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Przemyślu Sp. z o.o.

(obowiązuje od dnia 01.03.2021r.)
 
Lp. Rodzaje usług i czynności dodatkowych Opłata
netto
(zł)
Podatek VAT
(zł)
Opłata brutto
(zł)
I Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła
1. na wniosek odbiorcy 1) .
a) wyłączenie przyłącza 130,08 29,92 160,00
b) włączenie przyłącza 130,08 29,92 160,00
c) wyłączenie instalacji odbiorczej 65,04 14,96 80,00
d) włączenie instalacji odbiorczej 65,04 14,96 80,00
2. w innych przypadkach 2) .
a) wznowienie dostawy ciepła 122,00 28,06 150,06
II Napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy i instalacji odbiorczych o zapotrzebowaniu ciepła 3):
1. do 30 kW 32,52 7,48 40,00
2. powyżej 30 do 100 kW 65,04 14,96 80,00
3. powyżej 100 do 500 kW 130,08 29,92 160,00
4. powyżej 500 kW 195,12 44,88 240,00
III Spuszczenie nośnika ciepła z urządzeń i instalacji odbiorczych o zapotrzebowaniu ciepła 3):
1. do 30 kW 32,52 7,48 40,00
2. powyżej 30 do 100 kW 65,04 14,96 80,00
3. powyżej 100 do 500 kW 97,56 22,44 120,00
4. powyżej 500 kW 130,08 29,92 160,00
IV Zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 4)
1. sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego przez MPEC w miejscu jego zainstalowania 20,00 4,60 24,60
2. wymontowanie i sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego na stanowisku kontrolnym posiadającym zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar wg poniesionych kosztów
V Założenie nowej plomby (plomb) przez MPEC w miejsce uszkodzonych lub zniszczonych na liczniku ciepła lub innym urządzeniu. 150,00 34,50 184,50
VI Obsługa urządzeń i instalacji odbiorczych - opłata pobierana miesięcznie
1. węzły cieplne i inne urządzenia
a) do 30 kW 65,04 14,96 80,00
b) powyżej 30 do 100 kW 260,16 59,84 320,00
c) powyżej 100 do 500 kW 325,20 74,80 400,00
d) powyżej 500 kW 390,24 89,76 480,00
2. instalacje odbiorcze - do 100 metrów bieżących: 130,08 29,92 160,00
3. instalacje odbiorcze - powyżej 100 metrów bieżących: 260,16 59,84 320,00
VII Naprawy i remonty instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wg poniesionych kosztów
VIII Rozliczanie zimnej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla obiektu - opłata pobierana miesięcznie 12,39 0,99 13,38
IX Regulacja parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy w sytuacjach innych niż określone w umowie sprzedaży ciepła:
1. zmiana charakterystyki grzewczej dla budynku 107,47 24,72 132,19
2. zwiększenie mocy zamówionej wymagające poniesienia nakładów finansowych wg poniesionych kosztów
X Eksploatacja instalacji odbiorczej zlecona przez odbiorcę 5)
1. eksploatacja instalacji w budynku zgodnie z zawartą umową m-c/lokal 7,67 1,76 9,43
2. eksploatacja instalacji w lokalu zgodnie z zawartą umową m-c/lokal 1,60 0,37 1,97
XI Sporządzenie zestawień ilościowych sprzedaży ciepła dotyczące obiektu(ów) na jego wniosek za okres: 6)
1. do 12 miesięcy 25,00 5,75 30,75
2. powyżej 12 do 36 miesięcy 35,00 8,05 43,05
3. powyżej 36 do 60 miesięcy 50,00 11,50 61,50
XII Sporządzenie analizy zmiany opłat za ciepło w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła6) lub zmianą zamówionej mocy cieplnej. 35,00 8,05 43,05WYJAŚNIENIA:

1) Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła) na pierwsze zlecenie odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, na zasadach ujętych w umowie sprzedaży ciepła. Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez dostawcę braku możliwości technicznych uruchomienia dostawy ciepła z winy odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

2) Określonych w art.  6b. ustawy Prawo energetyczne: 

Dostawca może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeżeli:

  1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie ciepła,
  2. odbiorca zwleka z zapłatą za ciepło, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności – na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne.
  3. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

Opłata, o której mowa w pkt. 2 lit. a i pkt. 2 lit. b Cennika naliczana jest odbiorcy, któremu MPEC wstrzymał dostawę ciepła, po wznowieniu dostawy ciepła w oparciu o pisemne uzgodnienia z odbiorcą  gotowości i terminu odbioru ciepła.

3) Opłaty nie obejmują wartości nośnika ciepła. Cena nośnika ciepła została ustalona przez dostawcę w  obowiązującej Taryfie dla ciepła.

4) Zgodnie z § 37 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, cyt.: "odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:
1) błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;
2) innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo- rozliczeniowego".

5) Dotyczy sytuacji, w których MPEC eksploatuje instalacje cieplne we wszystkich lokalach do których dostarcza ciepło w danym budynku.

6) Opłata za zestawienia i analizy obejmuje łącznie asortyment ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa, ciepło wentylacyjne i technologiczne) określony przez odbiorcę w umowie  sprzedaży ciepła dla jednego obiektu. Zestawienia i analizy sporządzane są oddzielnie dla każdego obiektu(ów) odbiorcy o ile istnieje oddzielne opomiarowanie obiektu(ów) stanowiące podstawę do rozliczeń pomiędzy MPEC a odbiorcą ciepła.

Opłaty wskazane w punktach: VIII, IX i X podlegają corocznej waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok bezpośrednio poprzedni.

Wysokość opłat wymienionych w niniejszym cenniku może być zmieniana na mocy Zarządzenia Zarządu MPEC.
 


W załączeniu zamieszczamy skan cennika obowiązującego od dnia 01.03.2021r. wraz Zarządzeniem Zarządu MPEC wprowadzającym cennik w życie.

PDFCennik usług, czynności oraz opłat dodatkowych stosowanych przez MPEC Przemyśl - obowiązujący od dnia 01.03.2021 (1,30MB)