Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ofertowym - sprzedaż samochodu KIA K 2900

 1. SPRZEDAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Samochód ciężarowy KIA K 2900  o parametrach:

 • rok produkcji: 2008
 • data pierwszej rejestracji: 30.12.2009 r.
 • pojemność  silnika: 2,9 /ON/
 • przebieg: 226 tys. km
 • nr rej. RP 45045
 • nr identyfikacyjny VIN :KNSESE06428K337668
 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg ofertowy

 1. CENA WYWOŁAWCZA

12.000 zł (brutto)  (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
 1. Wpłacenie wadium.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości min. 10 % ceny wywoławczej pojazdu (brutto) w terminie do dnia 25.02.2021 r. do godz. 12.30;
 2. Wadium można wpłacać w kasie MPEC, mieszczącej się w budynku administracyjnym przy ul. Płowieckiej 8 lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr rach. 35 2030 0045 1110 0000 0217 6640
 3. W przypadku wpłaty wadium na konto bankowe, za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego;
 4. Wadium wpłacone w kasie MPEC zostanie zwrócone oferentom niezwłocznie po otwarciu ofert, natomiast wpłacone na rachunek bankowy Sprzedającego zostanie zwrócone oferentowi (przelane na jego rachunek bankowy) najpóźniej w następnym dniu roboczym;
 1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym w jeden z 3 sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Sprzedającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, w zamkniętej kopercie  z napisem „Przetarg na samochód KIA- nie otwierać przed 25.02.2021r. przed godz. 13.00”
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na samochód KIA- nie otwierać przed 25.02.2021r. przed godz. 13.00”
 3. przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (pkt. 3) formularz ofertowy musi zostać podpisany przez oferenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Plik zawierający formularz ofertowy może zostać przez oferenta także zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu 513 087 845) lub e-mailem (na adres ) hasło dostępowe do pliku, najpóźniej na 5 minut przed terminem otwarcia ofert.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 25 lutego 2021r. do godz. 12.30. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Sprzedawcy lub na skrzynkę pocztową e-mail.

 1. TERMIN OTWRCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 13.00 w siedzibie Sprzedającego.

Oferenci mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Sprzedającemu co najmniej 1 dzień przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. WYMOGI I INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY I PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.
 3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 4. Nabywca jest zobowiązany uiścić zaoferowaną lub wylicytowaną cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty lub zakończeniu licytacji.
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w kasie Sprzedającego lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez oferenta warunków przetargu zamieszczonych w formularzu ofertowym.
 1. ZAŁACZNIKI
 1. Formularz ofertowy
 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00:

Andrzej Jurkowski
–  tel. 16 670 42 53 wew. 260;
–  tel. mob. 513 087 845
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 02.02.2021r.


Dokumenty dotyczące przetargu ofertowego

PDFOgłoszenie o przetargu ofertowym (645,40KB)

DOCXFormularz ofertowy w wersji edytowalnej (docx) (58,32KB)

PDFFormularz ofertowy w formacie pdf (199,38KB)

JPEGFoto poglądowe samochodu (177,25KB)

Fotografie samochodu (15 szt.)

 

PDFProtokół z rozstrzygnięcia przetargu ofertowego (459,00KB)