Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci ciepłowniczej od ul. Sanowej do ul. E. Plater

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

7/ZP/2020

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - roboty budowlane

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniższej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym  przez most i wiadukt w drodze obwodowej Miasta Przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater w Przemyślu, wraz z opracowaniem projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych  z izolacją termiczną  z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z blachy ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podporą wiaduktu Nr 5

 1. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 12.01.2021r. do dnia 18.01.2021r. do godz. 14.30

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

 1. Budowę sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym od komory K1 w rejonie ul. E. Plater przez most i wiadukt w drodze obwodowej miasta Przemyśl do punktu A w komorze przy ul. Sanowej;
 2. Opracowanie projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych
   z izolacją termiczną z twardej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z blachy ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podporą wiaduktu Nr 5 (zwanym dalej projektem wykonawczym).

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia ( wymienione w pkt. 14 ogłoszenia)

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 1. Protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę  do dnia 10 lutego 2021r.;
 2. Termin rozpoczęcia robót na odcinku podwieszonym w konstrukcji mostu i wiaduktu od punktu ”M” do „N” (odcinek przebiegający nad terenem PKP)  do dnia 30 kwietnia 2021r. z potwierdzonym wpisem do dziennika budowy;
 3. Termin rozpoczęcia robót na odcinku podwieszonym do konstrukcji mostu i wiaduktu na odcinku od punku „B” do „M” i od punktu „N” do „A” – do 30 kwietnia 2021r;
 4. Termin rozpoczęcia robót na odcinku od komory K1 w rejonie ul. E. Plater do komory przy ul. Sanowej, z wyłączeniem odcinków sieci napowietrznej, podwieszonych w konstrukcji mostu i wiaduktu – do 30 marca 2021r;
 5. Termin opracowania i uzgodnienia w MPEC projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych z izolacją termiczną na rury preizolowane (zwanym dalej projektem wykonawczym) – do 30 kwietnia 2021r.
 6. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  –  do dnia 15 lipca 2021r.

Szczegółowe terminy realizacji - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 4. Wykonawca dostarczy potwierdzenie zrealizowanego zadania polegającego na wykonaniu sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w okresie ostatnich 3 lat, o średnicy co najmniej DN 300 i długości min. 600 mb., z podaniem rodzaju, daty i miejsca jej  wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i prawidłowo ukończone (referencje)  (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ)
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 7/ZP/2020 nie otwierać przed godz. 12:30, 14 stycznia 2021r. 20 stycznia 2021” w jeden z wybranych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 14 stycznia 2021r. 20 stycznia 2021r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2021r. 20 stycznia 2021r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (w Sali Narad). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 92%
 2. Warunki gwarancji – 8%

Szczegółowe kryteria oceny - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do pięciu dni roboczych licząc od daty otwarcia ofert.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierająca:
  1. załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);
  2. załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta;
  3. załącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania;
  4. załącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
  5. załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy;
  6. załącznik nr 6 do SIWZ - Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. Dokumentacja projektowa + Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)
 3. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
  w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

Dokumenty wymienione w pkt. 2 zabezpieczone są hasłem dostępu. W celu uzyskania hasła dostępowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą prowadzącą postępowanie. Dane kontaktowe – pkt. 16.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet Zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 udzielają:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Damian Ochenduszkiewicz - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 249;
–  tel. mob. 575 148 350
–  e-mail: 

Sławomir Płoszaj - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 246;
–  tel. mob. 519 116 391
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 18.12.2020r.  (zmiana 11.01.2021r.)


Dokumenty dotyczące przetargu

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa sieci (1,24MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (847,00KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (zaktualizowana 11.01.2021r.) (832,22KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (952,71KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - (zaktualizowany w dniu 11.01.2021r.) (292,59KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (407,30KB)

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, oferta cenowa i oświadczenie oferenta (wersja edytowalna) (40,50KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (409,51KB)

DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - Potwierdzenie zrealizowanego zadania (wersja edytowalna) (38,30KB)

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (295,60KB)

DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wersja edytowalna) (40,87KB)

PDFzałącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (529,04KB)

PDFzałącznik nr 6 do SIWZ - Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (400,48KB)

DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wersja edytowalna) (41,10KB)

PDFDokumentacja projektowa + Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) - informacja (726,22KB)

PDF„Pismo PKP PLK S.A. – uzgodnienie z dnia 31.08.2016r. dot. usytuowania ciepłociągu pod wiaduktem drogowym w km. 241,800 liniki kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z pismem przedłużającym ważność uzgodnienia”. Uzgodnienie omyłkowo nie zostało dołączone do dokumentacji projektowej przez projektanta. (985,62KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (475,95KB)

 

Wyjaśnienia

PDFWyjaśnienie do przetargu - odpowiedź na pytanie z dnia 22.12.2020 (285,77KB)

PDFWyjaśnienie do przetargu - odpowiedzi na pytania z dnia 28.12.2020 (508,63KB)

PDFWyjaśnienie do przetargu - odpowiedź na pytanie z dnia 31.12.2020 (446,85KB)

PDFWyjaśnienie do przetargu - odpowiedź na pytanie z dnia 08.01.2021 (795,67KB)

PDFWyjaśnienie do przetargu - odpowiedź na pytanie z dnia 08.01.2021 (803,78KB)

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 17.12.2020r. (286,19KB)

 

Korespondencja z oferentami

PDFEnergoterm - pismo z dnia 20.01.2021r. o udostępnienie dokumentów (432,26KB)

PDFOdpowiedź MPEC z dnia 22.01.2021r. na pismo Energoterm (304,52KB)

PDFUzupełnienie odpowiedzi MPEC na pismo Energoterm (267,42KB)

PDFHeatco - pismo z dnia 21.01.2021r. o udostępnienie dokumentów (231,93KB)

PDFOdpowiedź MPEC z dnia 22.01.2021r. na pismo Heatco (290,43KB)

PDFUzupełnienie odpowiedzi MPEC na pismo Heatco (264,40KB)

PDFTermores - pismo z dnia 25.01.2021r. o udostępnienie dokumentów (468,92KB)

PDFOdpowiedź MPEC z dnia 25.01.2021r. na pismo Termores (262,24KB)

PDFPismo MPEC z dnia 22.01.2021r. do firmy Termores z prośbą o wyjaśnienie (350,75KB)

PDFWyjaśnienie z dnia 26.01.2021r. złożone przez Termores (68,75KB)

PDFEnergoterm - pismo z dnia 28.01.2021r. dot. oferty Termores (12,22MB)

PDFPismo MPEC z dnia 28.01.2021r. - przesunięcie terminów związanych z zakończeniem postępowania (257,88KB)

PDFPismo MPEC z dnia 29.01.2021r. do firmy Termores z prośbą o złożenie wyjaśnień (591,16KB)

PDFPismo od Termores z dnia 29.01.2021r.- prośba o przesunięcie terminu składania wyjaśnień (56,79KB)

PDFOdpowiedź MPEC na pismo Termores z dnia 29.01.2021r. - przedłużenie terminu składania wyjaśnień (233,67KB)

PDFPismo MPEC z dnia 29.01.2021r.- Wezwanie oferentów do złożenia wyjaśnień (326,77KB)

PDFPismo Energoterm z dnia 05.02.2021r. - odpowiedź na wezwanie MPEC z dnia 29.01.2021r. (497,69KB)

     PDFZałącznik nr 1 do pisma Energoterm z dnia 05.02.2021r. - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 4/2021 (1,32MB)

     PDFZałącznik nr 2 do pisma Energoterm z dnia 05.02.2021r. - Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0187 (8,87MB)

     PDFZałącznik nr 3 do pisma Energoterm z dnia 05.02.2021r. - Badania pianki i ścinania, system 27HK04 (1,16MB)

     PDFZałącznik nr 4 do pisma Energoterm z dnia 05.02.2021r. - Badanie szczelności liniowej, system 27HK04 (544,67KB)

     PDFZałącznik nr 5 do pisma Energoterm z dnia 05.02.2021r. - Badanie przewodność cieplnej przed starzeniem, system 27HK04 (571,63KB)

     PDFZałącznik nr 6 do pisma Energoterm z dnia 05.02.2021r. - Badania typu muf EW, nr VWAW/DT/TB/18/1223/EW/2 (3,32MB)

PDFPismo Termores z dnia 05.02.2021r. - odpowiedź na wezwanie MPEC z dnia 29.01.2021r. dot. przedstawienia deklaracji właściwości użytkowych (270,15KB)

PDFPismo Termores z dnia 05.02.2021r. - odpowiedź na wezwanie MPEC z dnia 29.01.2021r. dot. wezwania do uzupełnienia braków formalnych oraz złożenia wyjaśnień (2,79MB)

PDFPismo Energoterm z dnia 08.02.2021 - uwagi do wyjaśnień firmy Termores (566,45KB)

PDFPismo MPEC z dnia 09.02.2021r. do firmy Energoterm (435,58KB)

PDFPismo MPEC z dnia 09.02.2021r. do firmy Termores - prośba o zajęcie stanowiska / udzielenia odpowiedzi (2,04MB)

PDFPismo Termores z dnia 11.02.2021r. - odpowiedź na pismo MPEC - wezwanie do udzielenie wyjaśnień (705,14KB)

PDFPismo Energoterm z dnia 11.02.2021r. - uwagi dotyczące postępowania przetargowego (596,81KB)

PDFPismo MPEC z dnia 12.02.2021 do firmy Energoterm (1,16MB)

PDFPismo Energoterm z dnia 15.02.2021 - zastrzeżenia do wyjaśnień firmy Termores (518,98KB)

 

Rozstrzygnięcie postępowania

PDFProtokół z sesji otwarcia ofert z dnia 20.01.2021r. (661,53KB)

PDFProtokół wyboru oferty z dnia 16.02.2021r. (1,21MB)