Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

8/ZP/2020

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony - zabudowa /skrzyniowy z podwójną kabiną/

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniższej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 T. spełniającego sformułowane poniżej minimalne wymagania techniczne oraz minimalne wymagania dotyczące wyposażenia:

 1. Stan i wyposażenie podstawowe:
 1. Stan samochodu - samochód fabrycznie nowy;
 2. Rok produkcji - 2020;
 3. Kolor samochodu - biały;
 4. Pojemność silnika – od 2000 od 1950 do 2200 cm³
 5. Kabina – ilość miejsc w przestrzeni pasażerskiej – /kierowca + 6 pasażerów/
 6. Moc silnika – od 130 d0 140 KM
 7. Napęd – tylni;
 8. Tylne koła – bliźniacze 16 ‘’
 9. Skrzynia biegów – manualna;
 10. Rodzaj paliwa – olej napędowy;
 11. Emisja spalin – Euro 6.2
 12. Filtr cząstek stałych - FAP
 13. Zbiornik na AdBlue – minimum 20 l
 14. Skrzynia ładunkowa wymiary:
       - długość 3400 – 3500 mm;
       - szerokość 2100 – 2200 mm;
       - wysokość min. 400 mm;
 15. Ładowność dopuszczalna - minimum 1000 kg 850 kg;
 16. Serwis pojazdu – w promieniu nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
 1. Wyposażenie dodatkowe:
 1. Klimatyzacja;
 2. Tempomat;
 3. Poduszka powietrza kierowcy;
 4. Układ ESC;
 5. System ABS;
 6. System LAC;
 7. Układ HSA;
 8. Immobilizer;
 9. Centralny zamek sterowany pilotem;
 10. Skrzynka narzędziowa;
 11. Wykładzina podłogi kabiny – gumowa;
 12. Kolumna kierownicy- regulowana w dwóch płaszczyznach;
 13. Radio cyfrowe (DAB);
 14. Szyba przednia podgrzewana elektrycznie;    
 15. Sterowanie szybami przednich drzwi – sterowanie elektryczne; 
 16. Reflektory – światła do jazdy dziennej.

Samochód w dniu odbioru przez Zamawiającego musi spełniać wszystkie wymagania polskiego prawa o ruchu drogowym;

Warunki odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia – odbiór w promieniu maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC

Termin dostawy samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia: do 31.12.2020r.

 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym w jednym egzemplarzu. Do składanej oferty oferent winien załączyć poniższe dokumenty:
       a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 2. Składaną ofertę (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginałów podpisanych przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa. W przypadku złożenia dokumentów w formie kopii, dokumenty muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osobę uprawniona do reprezentowania oferenta.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych, częściowych oraz wariantowych.
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta – postępowanie Nr 8/ZP/2020 – zakup samochodu do 3,5 T”, w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.
 3. przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
 4. przesłać na skrytkę Zamawiającego na platformie ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (pkt. 3 i 4) plik zawierający formularz ofertowy może zostać przez oferenta zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu określony w ust. 14) lub e-mailem ( lub ) hasło dostępowe, najpóźniej na 5 minut przed terminem otwarcia ofert.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 14  16  17 grudnia 2020r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, na skrzynkę pocztową e-mail lub skrytkę ePUAP Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14  16 17 grudnia 2020r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego. Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena ofertowa brutto – 100%
 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 16 18 grudnia 2020r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny, przed otwarciem ofert, w sytuacji gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty, także gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty w całości lub w części (ust. 5 pkt. 1 – w całości oraz ust. 5 pkt. 2 – w całości), z najniższą ceną oferty.
 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 udziela:

Andrzej Jurkowski 
–  tel. 16 670 42 53 wew. 260;
–  tel. mob. 513 087 845
–  e-mail: 

 

Przemyśl, dnia 03.12.2020r. (zmiana 10.12.2020r. i 15.12.2020r.)


Dokumenty dotyczące przetargu 

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup samochodu do 3,5 tony (wersja z 03.12.2020r.) (1,56MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup samochodu do 3,5 tony - zmienione 10.12.2020 (1,18MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup samochodu do 3,5 tony - zmienione 15.12.2020 (1,04MB)

PDFInformacja z dnia 10.12.2020r. o zapytaniu do przetargu i zmianie treści ogłoszenia (365,38KB)

PDFInformacja z dnia 15.12.2020r. o zmianie treści ogłoszenia (271,42KB)

PDFFormularz ofertowy w formacie pdf (479,72KB)

DOCXFormularz ofertowy w wersji edytowalnej (98,43KB)

 

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 14.12.2020r. (232,59KB)

PDFProtokół z dnia 17.12.2020r. z oceny ofert i wyboru oferty (1,00MB)