Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi na roboty ziemne i utrzymanie zimowe posesji w latach 2021-2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - ŚWIADCZENIE USŁUG NA ROBOTY ZIEMNE I UTRZYMANIE ZIMOWE

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

6/ZP/2020

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - usługi na roboty ziemne, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac w trybie obsługi awarii oraz utrzymania zimowego posesji Zamawiającego

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniższej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.;
 2. Procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. usług na roboty ziemne, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania prac w trybie obsługi awarii sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez Zamawiającego. W tym celu Oferent powinien dysponować sprzętem spełniającym warunki techniczne o których mowa w ppkt. a – d, wraz z obsługą operatorską:

 1. koparko-ładowarka na kołach gumowych, o głębokości kopania co najmniej 5,5 m oraz  dopuszczalnym udźwigu na łyżce ładunkowej co najmniej 1 t;
 2. koparko-ładowarka z młotem wyburzeniowym;
 3. minikoparka na gąsienicach gumowych, o głębokości kopania co najmniej 2,2 m;
 4. miniładowarka  na kołach lub gąsienicach gumowych;
 5. dźwig samochodowy – maksymalny udźwig ok. 6 t.
 6. samochód samowyładowczy  o masie całkowitej do 3,5 tony

2. Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. usług w zakresie utrzymania zimowego (odśnieżania) posesji Zamawiającego

 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ) I ZASADY ICH ŚWIADCZENIA

1. W zakresie prac ziemnych (ust. 5 pkt. 1)

 1. Usługa dotyczy wykonywania prac ziemnych w granicach administracyjnych miasta Przemyśla;
 2. Zlecenie wykonania prac w trybie obsługi awarii będzie następowało telefonicznie, bez uprzedniego zamawiania, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego a wykonawca/oferent musi rozpocząć pracę w czasie maksymalnie 2 godzin od momentu zgłoszenia;
 3. Zlecenie wykonania prac w trybie innym niż określony w ppkt. 2 będzie następowało telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prac ziemnych przez wykonawcę/oferenta;
 4. Wykonawca/oferent będzie w gotowości przyjęcia zlecenia od Zamawiającego w każdy dzień kalendarzowy, zaś w sprawach o których mowa w ppkt. 2 - w każdy dzień kalendarzowy czasu trwania umowy, w trybie 24 h/dobę;
 5. Wykonawca/oferent poda numer telefonu na który Zamawiający będzie mógł zlecać realizację przedmiotowych prac;
 6. Zamawiający nie określa ilości ani efektywnego czasu świadczenia usług;
 7. Wykonawca/oferent zapewnia maszyny sprawne technicznie i obsługiwane przez operatorów posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe przy pracach związanych z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej;
 8. Czas świadczonej usługi liczony jest od momentu przybycia sprzętu na miejsce  świadczenia usługi do momentu odjazdu z tego miejsca po wykonaniu prac;
 9. Cena za świadczoną usługę naliczana będzie w oparciu o stawkę zł/ godz. stałą dla danego rodzaju sprzętu w całym okresie obowiązywania umowy.

2. W zakresie utrzymania zimowego (ust. 5 pkt. 2)

 1. Usługa dotyczy wykonywania prac ziemnych w granicach administracyjnych miasta Przemyśla;
 2. Zlecenie wykonania prac w trybie obsługi awarii będzie następowało telefonicznie, bez uprzedniego zamawiania, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego a wykonawca/oferent musi rozpocząć pracę w czasie maksymalnie 2 godzin od momentu zgłoszenia;
 3. Zlecenie wykonania prac w trybie innym niż określony w ppkt. 2 będzie następowało telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prac ziemnych przez wykonawcę/oferenta;
 4. Wykonawca/oferent będzie w gotowości przyjęcia zlecenia od Zamawiającego w każdy dzień kalendarzowy, zaś w sprawach o których mowa w ppkt. 2 - w każdy dzień kalendarzowy czasu trwania umowy, w trybie 24 h/dobę;
 5. Wykonawca/oferent poda numer telefonu na który Zamawiający będzie mógł zlecać realizację przedmiotowych prac;
 6. Zamawiający nie określa ilości ani efektywnego czasu świadczenia usług;
 7. Wykonawca/oferent zapewnia maszyny sprawne technicznie i obsługiwane przez operatorów posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe przy pracach związanych z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej;
 8. Czas świadczonej usługi liczony jest od momentu przybycia sprzętu na miejsce  świadczenia usługi do momentu odjazdu z tego miejsca po wykonaniu prac;
 9. Cena za świadczoną usługę naliczana będzie w oparciu o stawkę zł/ godz. stałą dla danego rodzaju sprzętu w całym okresie obowiązywania umowy.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 • Termin rozpoczęcia prac: –  01.01.2021r.
 • Termin zakończenia prac: –  31.12.2022r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym w jednym egzemplarzu. Do składanej oferty oferent winien załączyć poniższe dokumenty:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  2. wykaz sprzętu niezbędnego do wykonywania prac określonych w niniejszym zamówieniu będącego w dyspozycji oferenta.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginałów podpisanych przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa. W przypadku złożenia dokumentów w formie kopii, dokumenty muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osobę uprawniona do reprezentowania oferenta.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (ust. 5 pkt. 1 – w całości oraz ust. 5 pkt. 2 – w całości).
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie  z napisem „Oferta – postępowanie Nr 6/ZP/2020 – obsługa sprzętem”, w jeden z wybranych sposobów:

 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.
 3. przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
 4. przesłać na skrytkę Zamawiającego na platformie ePUAP: /mpec-przemysl/SkrytkaESP

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej (pkt. 3 i 4) plik zawierający formularz ofertowy może zostać przez oferenta zabezpieczony hasłem. W takim wypadku oferent jest zobowiązany podać telefonicznie, przesłać sms-em (na nr telefonu określony w ust. 15) lub e-mailem ( lub ) hasło dostępowe, najpóźniej na 5 minut przed terminem otwarcia ofert.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 14 grudnia 2020r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, na skrzynkę pocztową e-mail lub skrytkę ePUAP Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego. Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty  – 100%, obliczana wg wagi poszczególnych składowych:

1.1 w zakresie prac ziemnych (ust. 5 pkt. 1):

a) całodobowa gotowość do przyjęcia zlecenia 30 %
b) prace ziemne minikoparką 40 %
c) prace ziemne miniładowarką 5 %
d) prace ziemne koparko-ładowarką 5 %
e) prace ziemne koparko-ładowarką z młotem wyburzeniowym 10 %
f) prace dźwigiem 5 %
g) prace transportowe samochodem 5 %
  RAZEM 100 %

1.2 w zakresie utrzymania zimowego (ust. 5 pkt. 2):

a) kwota za każdą godzinę pracy 100 %

Każda ze złożonych ofert oceniana będzie odrębnie dla zakresu o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 oraz dla zakresu o którym mowa w ust. 5 pkt. 2.

 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 16 grudnia 2020r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy 
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny, przed otwarciem ofert, w sytuacji gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty, także gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty w całości lub w części (ust. 5 pkt. 1 – w całości oraz ust. 5 pkt. 2 – w całości), z najniższą ceną oferty.
 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 udziela:

Andrzej Jurkowski
–  tel. 16 670 42 53 wew. 260;
–  tel. mob. 513 087 845
–  e-mail:

 

Przemyśl, dnia 25.11.2020r.


Ponieważ ceny jednostkowe poszczególnych prac i usług zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym przekraczały wskaźniki zawarte w wytycznych Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z dnia 11.12.2020r., zgodnie z ust. 14 pkt. 2 Ogłoszenia oraz par. 28 pkt. 1 lit. b Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. Zamawiający zamyka postępowanie przetargowe bez wyboru oferty.


Dokumenty dotyczące przetargu 

PDFOgłoszenie o przetargu (1,38MB)

PDFFormularz ofertowy w formacie pdf (557,65KB)

DOCXFormularz ofertowy w wersji edytowalnej (134,11KB)

PDFProtokół z postępowania przetargowego z dnia 14.12.2020r. (1,29MB)

PDFWytyczne Zarządu MPEC ws. postępowania przetargowego z dnia 11.12.2020r. (296,12KB)