Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie węzłów cieplnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - WYKONANIE KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

5/ZP/2020

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniższej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.;
 2. Procedurę Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków w Przemyślu.:

 1. przy ul. Franciszkańskiej 18;
 2. przy ul. Monte Cassino, WKTS - budynek "Mirwal"
 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

 1. wykonanie węzłów zgodnie z wytycznymi - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ,;
 2. wykonanie dokumentacji projektowej węzłów cieplnych -5 egz. projektu budowlanego (oryginały) + wersja elektroniczna;
 3. dostawę węzłów cieplnych.
Szczegółowy zakres prac został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC

Dla węzła cieplnego przy ul. Franciszkańskiej 18

 • Termin dostarczenia (uzgodnionej z MPEC) dokumentacji proj. węzłów: – do 02.10.2020r.
 • Termin dostawy węzłą: – do 30.10.2020r.

Dla węzła cieplnego przy ul. Monte Cassino, WKTS "Mirwal"

 • Termin dostarczenia (uzgodnionej z MPEC) dokumentacji proj. węzłów: – do 30.09.2020r.
 • Termin dostawy węzłą: – do 21.10.2020r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Ofertę należy przygotować w dwóch wariantach dla węzła przy ul. Franciszkańskiej 18:
  • wariant I – ze sterownikiem swobodnie programowalnym firmy SCHNEIDER ELECTRIC SmartX AS-P z podstawami przyłączeniowymi i zasilaczem,
  • wariant II – bez sterownika swobodnie programowalnego AS-P ale z zamontowanymi podstawami przyłączeniowymi.
 3. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tzn. tylko dla jednego węzła.
 5. Każdy węzeł powinien być wyceniony osobno.
 6. Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 należy wycenić w dwóch wariantach: ze zbiornikiem buforowym, bez zbiornika buforowego.
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 5/ZP/2020 nie otwierać przed godz. 12:00, 14 września 2020r.” w jeden z wybranych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 17 września 2020r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 16). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 85%
 2. Warunki gwarancji – 10%
 3. Obecność oferenta na liście zaufanych wykonawców (kwalifikowanych dostawców) prowadzonej przez Zamawiającego, zgodnie z Instrukcją Systemu Zarządzania Jakością I-SZJ-013 „Kwalifikacja Dostawców”– 5%
 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 18 września 2020r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
 3. Wykaz zrealizowanych zadań (załącznik nr 2 do SIWZ);
 4. Wytyczne techniczne dla węzła cieplnego dla budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 w Przemyślu (załącznik nr  3 do SIWZ);
 5. Wytyczne techniczne dla węzła cieplnego dla budynku WKTS „Mirwal” w Przemyślu (załącznik nr 4 do SIWZ);
 6. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania przyłączy (załącznik nr 5 SIWZ).
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty także, gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 udzielają:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Piotr Szymański - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 697 975 987
–  e-mail: 

Anna Bielańska - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 508 338 858
–  e-mail: 

Przemyśl, dnia 08.09.2020r.


W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące przetargu w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - wykonanie węzłów cieplnych (1,21MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z formularzem ofertowym i pozostałymi załącznikami (1,08MB)

PDFUzupełnienie treści SIWZ (z dnia 09.09.2020r.) (346,92KB)

PDFProtokół z otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu (1,74MB)