Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa przyłączy ciepłowniczych - przy ul. Monte Cassino w Przemyślu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH

o wartości zamówienia przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. NUMER SPRAWY

3/ZP/2020

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
Kategoria zamówienia - budowa przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniższej kwoty 5 350 000 euro i do jego udzielenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o:

 1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.;
 2. Procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do obiektów przy ul. Monte Cassino w Przemyślu, tj.:

 1. przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku „Mirwal” przy ul. Monte Cassino, L= 82,70 mb.;
 2. przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku warsztatu „WKTS” przy ul. Monte Cassino, L= 96,61 mb.;
 3. przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku myjni „WKTS” przy ul. Monte Cassino L= 21,21 mb.
 1. ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (OBJĘTYCH OFERTĄ)

W składanej ofercie należy przewidzieć poniższy zakres prac:

 1. wykonanie zadań zgodnie z dokumentacją projektową;
 2. dostawę materiałów do budowy przyłączy;
 3. rury preizolowane (wg. projektu);
 4. odtworzenie nawierzchni terenów zielonych, chodników, jezdni asfaltowej;
 5. oznakowanie oraz zabezpieczenie robót;
 6. 100% badania spawów metodą RTG;
 7. ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego;
 8. opłaty za uzgodnienie skrzyżowań przyłączy ciepłowniczych z innym uzbrojeniem terenu i dokonanie odbiorów wspomnianych skrzyżowań;
 9. demontaż istniejących rurociągów sieci kanałowej w miejscach kolidujących z projektowanymi przyłączami zgodnie z dokumentacją projektową;
 10. demontaż fragmentów prefabrykowanych żelbetowych kanałów ciepłowniczych zgodnie z dokumentacją projektową;
 11. wykonanie zapiaskowania kanałów ciepłowniczych na odcinkach nowoprojektowanych;
 12. likwidację komór ciepłowniczych poprzez zasypanie zgodnie z dokumentacją projektową;
 13. zamurowanie nieczynnych kanałów ciepłowniczych;
 14. elementy zdemontowanej infrastruktury ciepłowniczej (armatura, rurociągi, elementy żelbetowe), powstałej podczas prac budowlanych zgodnych z dokumentacją projektową; Wykonawca zutylizuje, przedstawiając stosowne dokumenty. Ewentualne środki finansowe uzyskane podczas ww. procesu zostaną przekazane Zamawiającemu.
W ofercie nie należy przewidywać płukania i uruchamiania sieci i przyłączy.
Sugerowana wizja w terenie przed złożeniem oferty - termin do uzgodnienia telefonicznie.

Szczegółowy zakres prac został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia, tj:
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. dokumentacja techniczna – projekty budowlano-wykonawcze dotyczące poszczególnych przyłączy;
 3. projekt umowy określającej zasady i warunki wykonania przyłączy.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – WYKONANIA PRAC
 • Termin rozpoczęcia prac: – nie wcześniej niż 17.08.2020r.
 • Termin zakończenia prac: – nie później niż 30.10.2020r.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w SIWZ.
 2. Składana oferta (formularz ofertowy) musi zostać podpisana przez umocowaną prawnie osobę lub osoby reprezentujące oferenta lub posiadającą stosowne pełnomocnictwa.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. W takim przypadku oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – postępowanie Nr 3/ZP/2020 nie otwierać przed godz. 12:00, 22 lipca 2020r.” w jeden z wybranych sposobów:
 1. złożyć w sekretariacie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie MPEC Przemyślu Sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Płowieckiej 8, I piętro;
 2. przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o., 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8.

Oferty powinny zostać złożone w terminie do dnia 22 lipca 2020r. do godz. 12.00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 16). Przedstawiciele oferentów mają prawo uczestniczyć w otwarciu ofert. Chęć uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić Zamawiającemu co najmniej 3 dni przed otwarciem ofert, w celu zapewnienia wymogów sanitarnych (COVID – 19).

 1. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT

Ocena ofert będzie przeprowadzana na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty (sumaryczna kwota wszystkich zadań objętych ofertą) – 90%
 2. Warunki gwarancji – 5%
 3. Obecność oferenta na liście zaufanych wykonawców (kwalifikowanych dostawców) prowadzonej przez Zamawiającego, zgodnie z Instrukcją Systemu Zarządzania Jakością I-SZJ-013 „Kwalifikacja Dostawców”– 5%
 1. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - WYŁONIENIA WYKONAWCY / DOSTAWCY NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 28 lipca 2020r.

 1. UDOSTĘPNIONE PRZEZ MPEC DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY – ZAŁĄCZNIKI
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 SIWZ);
 3. Projekt umowy z wykonawcą/oferentem określającej zasady i warunki wykonania przyłączy (załącznik nr 3 SIWZ);
 4. Dokumentacja techniczna - projekty budowlano-wykonawcze dotyczące poszczególnych przyłączy;
 5. Regulamin zamówień sektorowych.

Dokumenty wymienione w pkt. 4 zabezpieczone są hasłem dostępu. W celu uzyskania hasła dostępowego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z osobą prowadzącą postępowanie. Dane kontaktowe – pkt. 15.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny przed otwarciem ofert w sytuacji gdy występują okoliczności nieznane wcześniej uzasadniające unieważnienie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wyboru oferty, także gdy po otwarciu ofert okaże się, że przekracza ona budżet zamawiającego przeznaczony na dane zadanie.

 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI

Wszelkich informacji w sprawie postępowania w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 udzielają:

Bożena Martyńska - w sprawach dotyczących postępowania
–  tel. 16 670 42 53 wew. 247;
–  tel. mob. 533 378 302
–  e-mail: 

Piotr Szymański - w sprawach technicznych
–  tel. 16 670 42 53 wew. 248;
–  tel. mob. 697 975 987
–  e-mail: 

 

Przemyśl, dnia 09.07.2020r.


W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące przetargu w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - budowa przyłączy (1,04MB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z formularzem ofertowym i projektem umowy (1,42MB)

PDFUzupełnienie treści SIWZ (z dnia 16.07.2020r.) (269,21KB)

PDFProjekt budowlany - budowa przyłącza MIRWAL (4,68MB)

PDFProjekt budowlany - MYJNIA (4,08MB)

PDFProjekt budowlany - WARSZTAT WKTS (4,99MB)

PDFZestawienie materiałowe do projektów budowlanych (zmienione w dniu 15.07.2020) (600,07KB)

PDFRegulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. (475,95KB)

 

PDFProtokół z oceny ofert i wyboru oferty (1,11MB)