Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Serwer

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - PRZETARG NA ZAKUP SERWERA

o wartości zamówienia nie przekraczającego 30.000 Euro

w trybie

ZAPYTANIA O CENĘ

 
 1. ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8,37-700 Przemyśl
tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail:
web: www.mpec.przemysl.pl
KRS: 0000127415
NIP: 795-020-07-28
REGON: 650024129

 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie o cenę
Kategoria zamówienia - dostawa sprzętu komputerowego wg specyfikacji.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Serwer o parametrach wg. specyfikacji zamówienia stanowiących załącznik nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna być całościowa. W przeciwnym razie zostanie uznana za niekompletną i będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez jednego oferenta kilku ofert wariantowych.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 • Procedurą Systemu Zarządzania Jakością P-SZJ-023 "Zakupy" obowiązującą w MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres , w terminie do dnia 24 kwietnia 2020r. do godz. 12.00. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłanie oferty przez oferenta w pliku którego otwarcie i podgląd zabezpieczone jest hasłem. W takim przypadku oferent zobowiązany jest przesłać hasło do otwarcia pliku pocztą elektroniczną na powyższy adres, lub sms-em na nr telefonu podany w pkt. 9, najpóźniej 30 minut przed terminem otwarcia ofert. W przeciwnym razie oferta uznana będzie za niekompletną i odrzucona.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

Po wyborze oferty, złożenie zamówienia nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia 2020r.

Dostawa przedmiotu zamówienia (kompletnego) do siedziby Zamawiającego - maksymalnie do dnia 25 maja 2020r.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dostawy zamówienia, po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Ocena oferty dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena oferty – 90%
 2. Warunki gwarancji – 10%
 1. INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dodatkowych w sprawie postępowania udziela w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 Krzysztof Kalinowski –  tel. mob. 501 336 945

e-mail: 

 

Przemyśl, dnia 15.04.2020r.


W załączeniu zamieszczamy ogłoszenie wraz ze specyfikacją techniczną serwera - w formacie pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup serwera wraz ze specyfikacją (299,73KB)

PDFProtokół z oceny ofert i wyboru oferty (1,16MB)