Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zestawienie majątku Spółki

wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp. Aktywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Aktywa trwałe 33.280
1. Wartości niematerialne i prawne 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe: 31.333
  a) środki trwałe 31.043
  b) środki trwałe w budowie 290
3. Inwestycje długoterminowe 539
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.408
  w tym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.194
II Aktywa obrotowe 11.132
1. Zapasy 5.006
2. Należności krótkoterminowe 5.583
3. Inwestycje krótkoterminowe 377
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 166
Ogółem aktywa 44.412
 
 
Lp. Pasywa Wartość księgowa w tys. zł (netto)
I Kapitał (fundusz) własny 23.426
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20.986
1. Rezerwy na zobowiązania 6.249
2. Zobowiązania długoterminowe 731
3. Zobowiązania krótkoterminowe 12.668
4. Rozliczenia międzyokresowe 1.338
Ogółem pasywa 44.412