Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FIBRIS Spółka Akcyjna w Przemyślu

TARYFA DLA CIEPŁA

Sierpień 2019

obowiązuje od dnia 1 października 2019r.

 

CZĘŚĆ 1
Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.


I. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

 1. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
 2. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
 3. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
 4. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
 5. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
 6. obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
 7. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
 8. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największą moc cieplną jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
 9. warunki obliczeniowe:
  1. obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  2. normatywną temperaturę ciepłej wody;
 10. odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub odbiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 11. przedsiębiorstwo energetyczne - FIBRIS S.A. z siedzibą w Przemyślu, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła;
 12. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194 poz. 1291);
 13. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92):
 14. ustawa - Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz. 625, zmiany: 2006r. Dz.U. Nr 104 poz. 708, Nr 158 poz. 1123, Dz.U. Nr 170 poz. 1217, 2007r. Dz.U. Nr 21 poz. 124, Nr 52 poz. 343, Dz.U. 115 poz. 790, Dz.U. Nr 130 poz. 905, 2008r. Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Dz.U. Nr 227 poz. 1505, 2009r. Dz.U. Nr 3 poz. 11, Dz.U. Nr 69 poz. 586, Dz.U. Nr 165 poz. 1316, Dz.U. Nr 215 poz. 1664, 2010r. Dz.U. Nr 21 poz. 104, Dz.U. Nr 81 poz. 530);
 15. nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mający wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

 

CZĘŚĆ 2
Zakres działalności gospodarczej związanej zaopatrzeniem w ciepło


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w  ciepło, która obejmuje:
- wytwarzanie ciepła
- przesyłanie i dystrybucję ciepła


CZĘŚĆ 3
Charakterystyka potrzeb cieplnych i podział odbiorców na grupy taryfowe


Potrzeby cieplne odbiorców ciepła obejmują zużycie ciepła na ogrzewanie. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca. Temperatura wody gorącej jest zależna od warunków atmosferycznych i dla warunków obliczeniowych wynosi 90 / 70°C w sieciach zasilanych z Ciepłowni Zakładowej.
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego została wyodrębniona jedna grupa odbiorców, nazwana: grupa taryfowa P-l.  

 

Symbol grupy taryfowej Opis (charakterystyka)
P-1 Odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest siecią nr 1 będącą własnością FIBRIS S.A. z kotłowni FIBRIS S.A. w Przemyślu za pomocą wody o parametrach 90o/70oC

 


CZĘŚĆ 4
Rodzaje oraz wysokość cen stawek opłat

4.1. W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto i brutto. Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

4.1.1. Cena za zamówioną moc cieplną

[zł/MW/m-c] [zł/MW/rok]
Rata miesięczna netto Rata miesięczna brutto Opłata roczna netto Opłata roczna brutto
5.548,09 6.824,15 66.577,10 81.889,834.1.2 Cena ciepła
 

[zł/GJ]
Cena netto
[zł/GJ]
Cena brutto
64,14 78,894.1.3. Cena nośnika ciepła
 

[zł/m3]
Cena netto
[zł/m3]
Cena brutto
9,64 11,864.2.1 Stawki opłat za usługi przesyłowe
 

Struktura opłat Stawka opłaty za usługi przesyłowe
stała zmienna
[zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ]
netto 5.509,92 459,16 1,69
brutto 6.777,24 564,77 2,084.3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

4.3.1 Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączeń nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, zmiany 2010r. Dz.U. Nr 161 poz. 1078, Dz.U. Nr 182 poz. 1228, 2011r. Dz.U. Nr 5 poz. 13, Dz.U. Nr 28 poz. 143, Dz.U. Nr 87 poz. 484) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.

4.3.2 W razie powierzenia wykonania usługi w zakresie przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano — montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 4.3.1.
 

CZĘŚĆ 5
Zasady ustalania cen i stawek opłat


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i art. 45 ustawy oraz rozporządzeniu taryfowym.
 

CZĘŚĆ 6
Warunki stosowania cen i stawek opłat


6.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

6.2 W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła {opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto - bez podatku VAT) stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
 

CZĘŚĆ 7
Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat


Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmian, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.

Taryfa obowiązuje od dnia 1 września 2019r.

Przemyśl, dnia 29 sierpnia 2019r.


W załączeniu zamieszczamy skan taryfy dla ciepła obowiązującej od dnia 01.10.2019r.

PDFTaryfa dla ciepła FIBRIS S.A. obowiązująca od 01.10.2019